0
0 Kč
Objednat zboží v košíku
Právě se nacházíte zde
    
»»»
www.hifionline.cz » Registrace zákazníka
Vyhledávání

Katalog produktů

Anketa
Napište nám

Registrace

Zadejte prosím Vaše údaje.
Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné.

Kontaktní údaje
Jméno:
Telefon:
Např: +420 777 777 777
Příjmení: Fax:
Firma: IČO:
Ulice: DIČ:
Obec: E-mail:
PSČ: Účet:
Stát: Web:
Adresa dodání zboží
Stejná jako v kontaktních údajích zákazníka
Jiná než v kontaktních údajích zákazníka
Jméno:
Příjmení:
Firma:
Ulice:
Obec:
PSČ:
Stát:    
Fakturační údaje firmy
Stejné jako v kontaktních údajích zákazníka
Jiné než v kontaktních údajích zákazníka
Jméno: Telefon:
Příjmení: Fax:
Firma: IČO:
Ulice: DIČ:
Obec: E-mail:
PSČ: Účet:
Stát:    
Přihlašovací údaje
Uživ. jméno: Heslo:


Poznámka

Všeobecné obchodní podmínky
 

I. Úvodní ustanovení
V internetovém obchodě www.hifionline.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže
vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek
www.hifionline.cz, společnost hifi studio MeLiSSA s.r.o., IČO: 26266865, se sídlem Berkova 2336/90, Brno
PSČ 612 00, vedená u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 41016 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ,v
platném znění (dále jen „ zákon č. 634/1992 Sb.“). Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření
objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím
zákonem č. 89/2012 Sb.

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb., kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel, resp.
prodávající.
 
Prodávající - provozovatel internetového obchodu hifi studio MeLiSSA s.r.o., IČO: 26266865, se sídlem
Berkova 2336/90, Brno PSČ 612 00.
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným
účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání
s těmito výrobky nebo službami.

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití
Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje považuje za důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění
smlouvy s kupujícím. Nebudou prodávajícím zveřejněnovány nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s
distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, telefonního čísla a adresy dodání).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány,
zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob ( GDPR ).
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu
uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Podrobné informace týkající se Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR ), naleznete ve zvláštním ustanovení 
ZDE.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v
objednávkovém formuláři. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku zkontroluje objednávku. Jestliže
bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „odstranit“. Pokud s podobou
objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „Objednat“ bude objednávka s konečnou platností odeslána do
zpracování. Toto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s
akceptací objednávky. Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních
údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje
tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních
a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího
potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná
až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanovíli některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním
případě jinak.                 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího emailu
ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po
obdržení objednávky. 
Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní
smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu
(včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných
důvodů. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). V případě,
že se jedná o speciální zboží na objednávku, které není na skladě prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě
k prodloužení platnosti uzavřené smlouvy. Po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího může dojít k
případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávislé na vůli prodávajícího (např. změna kurzu Kč
vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce, dovozce).
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího
úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace
o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,
kde je tento proces srozumitelně popsán.

V. Cena a platba
Ceny uvedené na webových stránkách www.hifionline.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH a recyklačních
poplatků. Všechny ceny jsou smluvní. V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo
nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného
od třetí strany, prodávající má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou
cenou a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Prodávající má právo odmítnout či zrušit takovouto
objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. 
V takovém případě prodávající zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.
 
Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VII. Podmínky dodání
zboží), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou
následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového
formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v
emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se
skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li k případné změně ceny vzhledem k
aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek
výrobce, dovozce) bude kupující prodávajícím kontaktován a po vzájemné dohodě bude upravena spotřebitelská
smlouva.
 
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový
doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu za zboží předem a prodávající posléze není schopen
zajistit dodání zboží v předem potvrzeném termínu, vrátí prodávající finanční plnění kupujícímu dohodnutým způsobem.
Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je obvykle do 5 pracovních dnů, je však závislá na zvoleném způsobu
jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem apod.), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku,
kdy tato nemožnost dodání zboží vznikla.

VI. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného
uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze
strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj.
např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od
připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud je zboží skladem je dodací lhůta obvykle do dvou
pracovních dnů, v případě, že objednané zboží není skladem nebo není možné dodat v uvedeném termínu,
bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání
nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení
kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit, pokud již zaslal platbu na účet
prodávajícího bude mu tato neprodleně vrácena bankovním převodem zpět.

VII. Podmínky dodání zboží a platby
Způsoby platby za objednané zboží:
Variantu si vybírá kupující v Nákupním košíku 
a) hotově v sídle firmy – Berkova 2336/90, 612 00 Brno
b) dobírkou prostřednictvím České pošty nebo PPL
c) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře
 
 

Způsob dopravy zboží:

 

Variantu si kupující vybírá v Nákupním košíku
a) osobní odběr zboží v sídle firmy – Berkova 2336/90, 612 00 Brno ( po předchozí dohodě )
b) doprava Česká pošta nebo přepravní společnost PPL po celém území ČR 
c) doprava na Slovensko přepravní společností PPL na celém území SR

Kupující je povinen si zásilku před potvrzením převzetí přepravci neprodleně zkontrolovat - zvláště pak
neporušenost balíku, poškození kartonu, počet balíků, podle přiloženého přepravního listu.
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka
je např. neúplná nebo poškozená.
Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je kupující povinen zboží ihned
zkontrolovat. Případné poškození zboží popsat v předávacím protokolu přepravce a informovat písemně prodávajícího.

VIII. Jakost při převzetí, práva z vadného plnění - záruka a servis
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že
v době, kdy kupující věc převzal :
 
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly
předvedeny její funkce.
Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena
bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z
povahy prodeje.
 
Kupující je oprávněn v souladu s § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. uplatnit právo z vady, která se vyskytne u
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu
připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc
použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho
povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj,
popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení
srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit
práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci
vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha
věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím výše uvedené údaje.
 
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel
nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na
obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Uplatnit právo z vady dle ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. se nepoužije :
 
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému
ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého
spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.
 
Nemá-li věc vlastnosti odpovídající jakosti při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze
vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i
právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že
mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
pokud kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou,
má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Je-li dle ustanovení § 2106 zákona č. 89/2012 vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z
kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 zákona č. 89/2012.
 
Je-li vadné plnění dle ustanovení § 2107 zákona č. 89/2012 nepodstatným porušením smlouvy, má kupující
právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z
kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné
vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu
způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující
změnit bez souhlasu prodávajícího.
 
Kupující nemůže dle § 2110 zákona č. 89/2012 odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůželi
věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém
použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu
do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, prostřednictvím reklamačního listu. Je-li
však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího
bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě
provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
 
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě- reklamační protokol, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 
Detailněji řeší postup reklamace a způsobu odstranění vad reklamační řád prodávajícího, tvořící nedílnou součást
těchto všeobecných obchodních podmínek.

IX. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., odstoupit od smlouvy do
14 dnů od převzetí zboží pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Prodávající
tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Rozhodne-li se spotřebitel
využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy – ( vyplnění vzorového formuláře na odstoupení od smlouvy)
doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby
prokazatelné , tj. e-mailem info@melissa.cz nebo na adresu hifi studio MeLiSSA s.r.o., Berkova 2336/90, 612 00
Brno . ) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá v souladu s ustanovením § 1831zákona č.
89/2012 dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které
od něho obdržel. Toto zboží navrátí buď fyzickým dodáním nebo odesláním řádně pojištěné zásilky na adresu sídla
firmy hifi studio MeLiSSA s.r.o., Berkova 2336/90, 612 00 Brno (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím
převzato a naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět).
 
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení, pokud možno v původním obalu. Při porušení
podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde
poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není
dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo
započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen
prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během
přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho
neprodleně, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle
prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci,
že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží stejným způsobem jakým
peněžní prostředky přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy,
pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy,
není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo
prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. od kupní smlouvy:
 
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným
zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě
následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném
termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy
sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

X. Podmínky soukromé inzerce v sekci Hifi Bazar
Provozovatel Internetového obchodu www.hifionline.cz poskytuje pro registrované zákazníky prostor pro soukromou
bezplatnou inzerci použitých audiozařízení.
Provozovatel nezodpovídá za obsah inzerátů, nicméně si vyhrazuje právo nevhodné či opakované inzeráty odstranit.
Inzerce je určena pouze pro soukromé účely a nesmí mít povahu firemní propagce nebo obchodního charakteru.
Inzerent, jakožto prodávající, se tímto dále zavazuje, že inzerované produkty nepochází z jakékoli trestné činnosti
a že uvedené údaje a stav výrobku jsou pravdivé. 
Nedodržení podmínek inzerce může mít za následek odstranění inzerátu, případně celého účtu inzerenta.

XI. Závěrečná ustanovení
Společnost hifi studio MeLiSSA s.r.o. se sídlem Berkova 2336/90, 612 00 Brno, jakožto provozovatel
internetového obchodu www.hifionline.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. oprávněna
vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. 
Kopírování textů a fotografií bez předchozího souhlasu provozovatele je zakázáno.
 
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.hifionline.cz a je
tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je
uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním
elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s
nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním
objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2017.
Přečetl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami
Přeji si dostávat informace o novinkách, slevách, cenových akcích a speciálních nabídkách.